Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen tussen The Red Key en de klant.
 2. Samen met eventuele aanvaarde bestellingen, bijzondere voorwaarden en toepasselijke licentievoorwaarden, vormen zij de overeenkomst tussen de partijen.
 3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 4. The Red Key heeft het recht deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen mots kennisgeving aan de klant. Als kennisgeving aan de klant geldt onder meer de bekendmaking op de website www.theredkey.be , op de factuur of via e-mail.

Die wijzigingen zijn tevens van toepassing op de overeenkomsten die reeds waren gesloten op het moment van de wijzigingen, met uitzondering van de prijswijzigingen uit artikel 2, punt 3 waar een afzonderlijke regel voor geldt. Die prijswijzigingen treden in werking één (1) maand na de kennisgeving, tenzij een latere datum wordt aangegeven.

ARTIKEL 2. OFFERTES

De dienst(en), licentie(s), product(en) e.a. die The Red Key zal verlenen/leveren, alsmede de ermee samenhangende kosten, worden beschreven in de offerte. Elke offerte is vijftien (15) dagen geldig, tenzij anders vermeld. Offertes worden louter vrijblijvend opgemaakt en binden The Red Key als dusdanig niet. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van de diensten, licenties, producten en de ermee samenhangende kosten. Indien voormelde waarden substantiële wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van The Red Key, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen, tenzij een vaste prijs werd overeengekomen.

De klant heeft het recht om uiterlijk acht (8) kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan The Red Key op te zeggen. De klant zal in dat geval niettemin de prijs naar evenredigheid van de reeds door The Red Key uitgevoerde prestaties en de door The Red Key reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn aan The Red Key.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

 1. De opgegeven prijzen gelden in België en tijdens de tijdsperiode (weekdagen (behoudens feestdagen) van 08:00 uur tot 18:00 uur).
 2. Buiten de normale kantooruren gelden de volgende verhogingen op de in het aanvraagdocument vermelde tarieven:
  • Categorie A) van 18:00 uur tot 23:00 uur: 150%
  • Categorie B) van 23:00 uur tot 08:00 uur: 200%
  • Categorie C) weekenden en feestdagen: 200%
 1. Verplaatsingskosten binnen België, worden aangerekend aan € 0,50 per km.
 2. Eventuele meerwerken of wijzigingen aan de opdracht zullen door The Red Key aanvullend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van toepassing zijn op het ogenblik dat deze worden besteld.

ARTIKEL 4. FACTURATIE

 1. Diensten “in forfait” en de ermee samenhangende kosten worden op voorhand gefactureerd. “In regie” geleverde diensten en de ermee samenhangende kosten worden maandelijks gefactureerd na levering van de betrokken diensten. Er vindt geen creditering of terugbetaling plaats voor vooraf betaalde licentieprijzen of diensten die niet werden benut.
 2. De facturen dienen binnen de acht (14) dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan de zetel van The Red key te worden geprotesteerd.
 3. De klant verbindt zich ertoe om de facturen te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 1% per maand vanaf de

vervaldag. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag ten titel van schadevergoeding met 15% worden verhoogd, met een minimum van € 40. De gerechtskosten en kosten van uitvoering zijn niet begrepen in dat bedrag. Niet-betaling van een enkele factuur, om welke reden dan ook, maakt alle andere facturen (zelfs niet vervallen facturen) van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. The Red Key behoudt zich in voorkomend geval tevens het recht voor om verdere prestaties met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten. The Red Key draagt vervolgens geen enkele aansprakelijkheid inzake enige eerder overeengekomen planning e.d..

 1. Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de klant door bijvoorbeeld daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen door de klant en/of enige andere gebeurtenis die grond vormt om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de klant, heeft The Red Key het recht om een (bijkomende) zekerheid inzake de betaling te vorderen en tot op het ogenblik die gevraagde (bijkomende) zekerheid gegeven wordt, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant ook maar enige (schade) vergoeding van The Red Key kan vorderen. Indien de klant zou weigeren om op bovengenoemd verzoek van The Red Key in te gaan, behoudt The Red Key zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de totale prijs van de overeenkomst verschuldigd. Die forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van The Red Key om een hogere schadevergoeding te vragen in geval de schade 15% van de totale prijs van de overeenkomst te boven gaat.

ARTIKEL 5. UITVOERING

 1. De klant aanvaardt dat The Red Key slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis heeft m.b.t. het leveren van haar diensten, dit conform de overeenkomst.
 2. De klant zal The Red Key tijdig schriftelijk alle benodigde informatie bezorgen, teneinde The Red Key in staat te stellen de te leveren diensten correct te kunnen inschatten en uitvoeren.
 3. De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen vormen slechts een benadering. De termijnen kunnen nooit een aanvang nemen vooraleer:
  • er overeenstemming is over alle (technische) details;
  • alle voor de uitvoering nuttige gegevens en/of documenten in het bezit zijn van

The Red Key;

  • alle voorafbetalingen werden gedaan door de klant.

De opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen vervallen vanaf het moment de klant het verzoek heeft geuit om de overeenkomst te wijzigen of wanneer de klant bepaalde handelingen zou verrichten waardoor The Red Keygenoodzaakt is wijzigingen aan de overeenkomst te brengen.

 1. De klant zal voorafgaandelijk aan de werken het nodige doen voor het nemen van een back- up van alle bestanden die rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed kunnen worden door de werkzaamheden van The Red Key.
 2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding behoudt The Red Key de intellectuele rechten op de door hen voor de klant ontworpen en eventueel gerealiseerde website/applicaties, dit ongeacht betaling door de klant van de door The Red Key hiervoor in rekening gebrachte prestaties en kosten.

ARTIKEL 6. OPLEVERING

 1. Een website wordt geacht opgeleverd en aanvaard te zijn dertig (30) dagen na de ingang van de testperiode van de website waarbij de eerste dag de dag is die volgt op de schriftelijke mededeling van The Red Key aan de klant dat de testperiode van start gaat.
 2. Applicaties worden geacht opgeleverd en aanvaard te zijn van zodra deze door de klant in gebruik zijn genomen (d.w.z. op het moment dat The Red Key aan de klant meedeelt dat de klant deze kan gebruiken).
 3. Grafische ontwerpen worden geacht goedgekeurd en aanvaard te zijn vanaf het moment van goedkeuring of ingebruikname door de klant.

ARTIKEL 7. GEBRUIKSRECHT

 1. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de licentieovereenkomst(en) van toepassing op de geleverde software/applicaties. In de mate dat dit niet reeds geregeld wordt in de toepasselijke licentieovereenkomst van de betrokken software/applicaties, gelden de volgende bepalingen.
 2. Aan de klant wordt op de software, op de applicaties en m.b.t. de website enkel een niet- overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht toegekend.
 3. Het is de klant niet toegestaan om enig onderdeel van de software en/of de applicaties te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen of anders aan te wenden dan voor zijn eigen gebruik en onderneming, zoals bepaald in de overeenkomst.
 4. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Red Key enig onderdeel van de software en/of de applicaties die in uitvoering van de overeenkomst werden geleverd of uitgevoerd, overdraagt aan derden, zal hij aan The Red Key een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt berekend als volgt (hoogste van de volgende bedragen): ofwel de oorspronkelijk door The Red Key aangerekende bedragen voor uitvoering van de overeenkomst evenals bijkomende interventies, verhoogd met 30%, ofwel de prijs die volgens voor te leggen contracten of tarieven op het moment van de inbreuk gevraagd wordt door The Red Key aan andere klanten, voor gelijkaardige licenties en/of diensten, eveneens te vermeerderen met 30%.
 5. Bovenstaande geldt onverminderd eventuele schadevergoedingen of bedragen die de klant zal dienen te voldoen uit hoofde van inbreuken op licentieovereenkomsten of eigendomsrechten van derden.

ARTIKEL 8. GARANTIE

 1. De klant aanvaardt dat The Red Key slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. The Red Key is verder niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aan de klant geleverde software/applicaties waarvan de auteursrechten niet aan The Red Key toebehoren en voor de eventuele door de klant rechtstreeks aangegane verbintenissen met softwareontwikkelaars, softwareproducenten en/of leveranciers/ontwikkelaars van applicaties.
 2. Indien de website niet zou functioneren in overeenstemming met de overeenkomst gedurende de in artikel 6 van huidige algemene voorwaarden vermelde testperiode, zal The Red Key naar best vermogen eventuele fouten herstellen. De garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant binnen die testperiode de eventuele fouten op een gedetailleerde wijze schriftelijk overmaakt aan The Red Key. De klant dient minstens de volgende gegevens te verstrekken: een duidelijke beschrijving van het defect of het gebrek, specificatie van de apparatuur waarop het defect zich voordoet en specificatie van de programmatuur die op de apparatuur in gebruik is.

Na de testperiode is The Red Key niet meer gehouden om eventuele fouten/tekortkomingen te herstellen, dit tenzij er een nieuwe onderhoudsovereenkomst met de klant zou worden gesloten dat het herstel van deze fouten omvat.

 1. De klant verbindt er zich toe om de door The Red Key geleverde website in te testperiode te controleren.
 2. Indien The Red Key er niet in slaagt de door de klant gemelde fouten/tekortkomingen te herstellen, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten/tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaarde offerte.
 3. De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij:
  • foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik van de website;
  • defect veroorzaakt door een software of product waarvoor The Red Key niet aansprakelijk is;
  • herstellingen veroorzaakt door een fout van de klant, zijn aangestelden of elke derde die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten;
  • herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de uitrusting;
  • herstel van databestanden, verminkte of verloren gegane gegevens;
 • andere uitdrukkelijke uitsluitingen in de overeenkomst.
  The Red Key zal in dat geval zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant.

ARTIKEL 9. ONDERSTEUNING

 1. The Red Key levert telefonische ondersteuning voor problemen/vragen met betrekking tot de gecontracteerde website, applicaties en andere geleverde diensten. De klant kan hiervoor telefonisch terecht gedurende volgende tijdsperiode: van maandag tot vrijdag, uitgezonderd Belgische wettelijke feestdagen, van 10:00 uur tot 20:00 uur, en dit op het volgende telefoonnummer: +32 477739667 of op het volgend e-mailadres: ferre@theredkey.be.
 2. Indien de klant ondersteuning wenst dat meer dan 1 dag in beslag neemt, zal The Red Key een offerte ter goedkeuring aan de klant voorleggen vooraleer de ondersteuning te verlenen. De ondersteuning zal dan op projectbasis ingepland worden.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID VAN THE RED KEY

 1. De contractuele in buitencontractuele aansprakelijkheid van The Red Key is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de werkelijk geleden schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van zijn opzettelijke fout, dan wel de opzettelijke fout van zijn aangestelden of uitvoeringsagenten, en wordt in alle geval beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

(i) de gefactureerde prijs van de website, applicaties, software of de dienst (de twaalf (12) laatste maandbedragen in geval van periodieke prijzen) die de oorzaak is van de schade (min de bedragen die werden aangerekend voor eventuele standaardsoftware (licenties), pakketten van derden en andere diensten van derden; deze werden immers ook door The Red Key aan derden voldaan); of
(ii) € 5.000,00.

 1. The Red Key kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor:
  (i) verlies van winst, zelfs indien deze het onmiddellijk gevolg is van het voorval dat aan de basis ligt van de schade;
  (ii) onrechtstreekse schade, zelfs indien deze kon voorzien worden of indien The Red Key vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van deze schade;
  (iii) verlies van of schade aan gegevens;
  (iv) verlies van zakelijke activiteiten, inkomen, cliënteel (met inbegrip van schade aan de goede naam of het imago) of van verwachte winsten of besparingen;
  (v) de informatie en de afbeeldingen (incl. foto’s) die op de website zijn vermeld, ongeacht of deze door de klant zelf of door een derde op verzoek van de klant opmde website worden geplaatst.
 2. Indien The Red Key gevraagd wordt om diensten te leveren met betrekking tot niet door The Red Key geïnstalleerde software, hardware of applicaties, zal The Red Key niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor tekortkomingen in die software, hardware of applicaties die te wijten zijn aan de installatie, programmatie of voorheen geleverde diensten met betrekking tot die software, hardware of applicaties.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 1. De klant verbindt er zich toe geen informatie en/of afbeeldingen op de website te vermelden die in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden of die in strijd zijn met de bedrijfswaarden van The Red Key.
 2. De klant verklaart dat hij beschikt over de auteursrechten en de andere rechten, minstens over een licentie, m.b.t. de informatie en afbeeldingen (incl. foto’s) die de klant op de website staat vermeld. De klant verbindt er zich toe The Red Key te vrijwaren ingeval The Red Key voor een inbreuk op het bepaalde in de vorige zin wordt aangesproken.
 3. De klant verklaart dat hij beschikt over de auteursrechten en andere rechten, minstens over een licentie, m.b.t. de software die hij plaatst op de door The Red Key beschikbaar gestelde hardware of bij The Red Key ondergebrachte hardware. De klant verbindt er zich toe The Red Key te vrijwaren ingeval The Red Key voor een inbreuk op het bepaalde in de vorige zin wordt aangesproken.
 1. Ingeval de server en/of de applicaties zich bij de klant bevinden, dient de klant in te staan voor de veiligheid van het systeem (toestellen, software e.d.) en zal de klant hiertoe fysische kopieën nemen van de programma’s en de gegevens, en deze afzonderlijk bewaren, zodat er geen verlies van data of andere gegevens mogelijk is en The Red Key hier dus ook niet voor instaat. De klant zal een nauwkeurige staat bijhouden van het aantal kopieën en hun plaats, en The Red Key op de hoogte brengen indien één of meer van de kopieën op een andere plaats worden bewaard dan waar de aangeduide toestellen of hardware zich bevinden.
 2. Ingeval de server en/of applicaties zich bij de klant bevinden, zal de klant bij het gebruik van toestellen of andere hardware ieder toestel of hardware voorzien van een virusscanner. The Red Key is niet verantwoordelijk voor schade die door virussen bij de klant wordt aangericht. Daarenboven waarborgt de klant dat alle toestellen, hardware, apparatuur, programmatuur, software en andere bedrijfsmiddelen die hij aanwendt, op een rechtsgeldige wijze door hem zijn verworven en in gebruik. Hij heeft hier alle rechten op en vrijwaart The Red Key ter zake.
 3. Ingeval de server en/of de applicaties zich bij de klant bevinden en ingeval bepaalde werkzaamheden door The Red Key worden uitgevoerd, zal de klant ervoor zorgen dat de nodige afgevaardigden beschikbaar zijn om The Red Key of de aangestelden van The Red Key de gewenste toelichting te geven over de aanwezige hardware en software van de klant. De klant zal eveneens de nodige faciliteiten ter beschikking stellen, waaronder werkruimte, communicatiemogelijkheden (met inbegrip van connectiemogelijkheid met de server van The Red Key), toegang tot de werkomgeving van de klant (uiteraard beperkt tot en voor de uitvoering van de overeenkomst) e.d. De klant geeft aan The Red Key of de aangestelden van The Red Key de toestemming om de werkzaamheden buiten de normale kantooruren van de klant uit te voeren. Bij gebreke aan dat alles aanvaardt de klant dat er sprake kan zijn van een langere uitvoeringstermijn.

ARTIKEL 12. DUUR EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Door het ondertekenen van de offerte verbindt de klant zich tot de volledige voorgenomen afname. The Red Key kan de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter ontbinden: (i) indien de klant haar faillissement aanvraagt of failliet is verklaard, indien de andere partij zich in een procedure tot vereffening en ontbinding bevindt en/of indien de klant kennelijk onvermogend is. In voormelde gevallen dient door The Red Key geen voorafgaande ingebrekestelling verzonden te worden.

(ii) indien de klant nalaat binnen de dertig (30) dagen na daartoe te zijn aangemaand, haar

verplichtingen na te komen.

 1. De overeenkomsten m.b.t. de “Support Fee” hebben een duurtijd van één (1) jaar, behoudens

een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de opzegging werd gegeven.

 1. Ingeval de klant de tussen The Red Key en haar bestaande overeenkomst wenst op te zeggen en hierbij de eigendomsrechten van The Red Key m.b.t. de website wenst over te nemen, dient zij hiervoor aan The Red Key een bedrag te betalen gelijk aan 20% van de door de klant aan The Red Key betaalde prijs voor het ontwerpen en realiseren van de website. Indien The Red Key als gevolg hiervan gegevens dient over te zetten naar een andere leverancier, wordt hiervoor door The Red Key aan de klant een tarief aangerekend van 75 EUR per uur (exclusief btw, exclusief administratieve kosten en exclusief kosten door The Red Key betaald aan derden).

ARTIKEL 13. SAMENWERKINGSPLICHT

De partijen verbinden zich ertoe elkaar onmiddellijk in te lichten omtrent iedere moeilijkheid die de stipte uitvoering van de prestaties kan verstoren en aan elkaar elke toelichting te verstrekken die deze kan vergemakkelijken.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

 1. Indien één van de partijen tengevolge van een vreemde oorzaak die niet aan haar te wijten is, gedurende een periode van meer dan één maand of indien bij voorbaat vaststaat dat deze situatie meer dan één maand zal duren, niet in staat zou zijn om aan haar verplichtingen uit

hoofde van de overeenkomst te voldoen, heeft deze het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, te ontbinden, dit onverminderd het recht tot schadeloosstelling dat blijft gelden.

 1. Bij gedeeltelijke nakoming door The Red Key zal de klant niettemin de prijs naar evenredigheid verschuldigd zijn naar eerstgenoemde.
 2. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de bepalingen uit artikel 4, punt 3, voor het geval de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen zou voldoen. Overmacht wordt bijgevolg uitgesloten voor de betalingsverplichting van de klant.

ARTIKEL 15. VERTROUWELIJKHEID

 1. De klant verbindt zich ertoe om elke vertrouwelijke informatie die behoort aan of betrekking heeft op The Red Key niet aan derden mee te delen, te verspreiden en/of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn overeenkomst met The Red Key. Die verplichting geldt zowel tijdens de duurtijd van de contractuele relatie tussen The Red Key en de klant als gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan, dit ongeacht de wijze waarop het contract ten einde is gekomen.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie en documenten die tussen The Red Key en de klant worden uitgewisseld, ongeacht of deze mededeling mondeling of schriftelijk geschiedt, en ongeacht de aard van de informatie of documenten en ongeacht of deze informatie en documenten als vertrouwelijk werden bestempeld.
 3. De klant verbindt er zich toe om de vertrouwelijke informatie enkel en alleen mee te delen aan zijn dochterondernemingen, filialen, agenten, adviseurs, vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en/of consultants indien die de vertrouwelijke informatie redelijkerwijze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tussen The Red Key en de klant. De klant maakt zich sterk voor zijn dochterondernemingen, filialen, agenten, adviseurs, vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en/of consultants en verbindt zich ertoe om zodanige maatregelen te nemen zodanig dat voormelde personen geïnformeerd worden van de vertrouwelijke aard van de vertrouwelijke informatie en ermee akkoord gaan om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren. De klant is aansprakelijk ten opzichte van The Red Key voor elke schending van deze clausule door één van zijn dochterondernemingen, filialen, agenten, adviseurs, vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en/of consultants.
 4. De klant zal de vertrouwelijke informatie niet onnodig verspreiden aan de bovengenoemde personen.
 5. Alle vertrouwelijke informatie die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, aan de klant wordt bekendgemaakt, bluft de exclusieve eigendom van The Red Key. Door deze overeenkomst of door het verstrekken van informatie op grond hiervan worden geen licenties verstrekt onder enig octrooi of enig auteursrecht of ander IIE Intellectueel Eigendomsrecht in licentie gegeven.

Bij het beëindigen van de contractuele relatie tussen The Red Key en de klant garandeert de klant dat naast alle vertrouwelijke informatie, alle materialen en documentatie die eigendom zijn van The Red Key en die tijdens de duur van de contractuele relatie in haar bezit zijn gekomen, op eerste verzoek aan The Red Key zullen worden bezorgd. De klant zal The Red Key als schadevergoeding een forfaitair bedrag van € 2.500 per vastgestelde inbreuk betalen, onverminderd het recht van The Red Key om een aanvullende schadevergoeding te eisen zo deze som de schade van The Red Key niet geheel vergoedt.

ARTIKEL 16. VARIA

 1. De klant verbindt zich ertoe direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van The Red Key in dienst te nemen. Deze bepaling geldt zowel gedurende de overeenkomst als gedurende twee jaar na het beëindigen ervan. Ook zal de klant gedurende voormelde tijdsperiode rechtstreeks noch onrechtstreeks overeenkomsten m.b.t. websites/applicaties/grafische ontwerpen met die werknemer/ex-werknemer sluiten. In geval van inbreuk op deze clausule zal de klant aan The Red Key een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maanden brutoloon van de betrokken werknemer of de ex- werknemer, dit op basis van het laatst door The Red Key betaalde loon.
 1. The Red Key is gerechtigd, mits kennisgeving aan de klant, melding te maken van het gebruik van haar systeem door de klant en hierbij de naam van de klant te gebruiken in haar brochures en publiciteit.

 

ARTIKEL 17. GESCHILLENREGELING

Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de andere artikelen/onderdelen van artikelen in huidige algemene voorwaarden niettemin van toepassing en zullen de partijen in overleg treden om (een) nieuwe artikel(en)/onderde(e)l(en) ter vervanging van deze één of meerdere nietige artikelen of nietige onderdelen van één of meer artikelen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het doel en de draagwijdte van de nietige bepalingen.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. Partijen zullen alle betwistingen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten (incl. van huidige algemene voorwaarden) tussen The Red Key en de klant uitsluitend voorleggen aan het Vredegerecht/de Rechtbank van de plaats waar W The Red Key op het moment van aanhangigmaking haar maatschappelijke zetel heeft.
 2. Alle overeenkomsten tussen The Red Key en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

 

If you need the terms and conditions English please contact us at hello@theredkey.be.

contact us

contact us